Porady

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA DLA NABYWCÓW MIESZKAŃ

Nowelizacja ustawy z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta udostępniono publicznie 24 czerwca 2014r. w Dzienniku Ustaw (DZ. U. 2014 poz. 827). Regulacje prawne weszły w życie po upływie vacatio legis z dniem 25 grudnia 2014r. Ustawa w obecnym kształcie określa prawa konsumenta, obowiązki sprzedającego, zasady i tryb zawierania umów na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorcy oraz możliwości odstąpienia od umowy.

Zdaniem ekspertów ustawa nie obejmuje umów deweloperskich i przedwstępnych do deweloperskich (umów rezerwacyjnych) ma natomiast zastosowanie do umów przedwstępnych sprzedaży, które są podpisywane w przypadku inwestycji posiadających już pozwolenie na użytkowanie. 

Przejrzyste zasady zakupu

W skutek zmian, obowiązujących od końca 2014 r. nabywca musi znać całkowitą cenę mieszkania (najpóźniej w momencie, w którym zadeklaruje decyzję zakupu) z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych opłat. Sprzedający jest zobowiązany do udzielenia wszelkich informacji dotyczących głównych cech lokalu, sposobu jego użytkowania, konserwacji, a także udzielenia pełnych informacji na temat Dewelopera oraz danych kontaktowych gdzie nabywca może w szybki sposób skontaktować się z opiekunem inwestycji. Termin i sposób zapłaty  muszą być szczegółowo określony. Kupujący ma prawo do reklamacji w związku z tym jeśli adres, gdzie istnieje możliwość złożenia reklamacji nie jest tożsamy z adresem przedsiębiorstwa powinien być w jasny sposób wskazany.

Większość deweloperów wywiązuje się z obowiązku informacyjnego wobec swoich klientów, jednak skodyfikowanie praw i obowiązków ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń. Większość uprawnień konsumenta, które wprowadza ww. ustawa  wynika także z Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Reklamacje są składane na podstawie gwarancji lub rękojmi, która uległa wydłużeniu do 5 lat.

Od dnia 25 grudnia Deweloper ma także obowiązek poinformować o zakresie obowiązkowych usług posprzedażowych. Niewywiązanie się z obowiązków wobec kupującego może skutkować grzywną  w wysokości do 5000 zł.   

Regulacje prawne z tytułu rękojmi

Ustawa doprecyzowała i rozszerzyła pojęcie wad obiektu zastępując sformułowanie „wady budynku” na „wady nieruchomości”. Dzięki tym zmianom prawnym odpowiedzialność z tytułu rękojmi dotyczy również nieruchomości gruntowych.

Korzystną zmianą dla umów przedwstępnych jest zapis  dotyczący nieruchomości posiadających wady. Na jego mocy kupujący może domagać się od sprzedającego naprawy, obniżenia ceny a nawet odstąpienia od umowy.

Dotychczas w przypadku wad w kupionym mieszkaniu konsument mógł wnosić o obniżenie ceny nieruchomości. Od 25 grudnia konsument może zadecydować o sposobie dochodzenia roszczeń w związku z wadą lokalu mieszkalnego. Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do wniosku reklamacyjnego, a w przypadku braku odpowiedzi po upływie tego terminu, reklamacje uznaje się rozpatrzoną pozytywnie. W sytuacjach spornych dotyczących obniżenia ceny kupowanego mieszkania będzie decydował sąd.

Warto pamiętać, że w przypadku stwierdzenia fizycznej wady lokalu przed upływem roku od dnia odbioru mieszkania przyjmuje się, że wada (bądź przyczyna jej powstania) istniała już w dniu odbioru lokalu. Za tego typu wady odpowiada deweloper, który ma prawo udowodnić, że wada powstała na skutek nieprawidłowego użytkowania bądź prac remontowych przeprowadzonych przez nabywcę.