Porady

Jakie zmiany wprowadza ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność ?

 
Z dniem 1 stycznia 2019 wchodzi w życie Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Poniżej przedstawimy jakie najważniejsze zmiany zostają w związku z nią wprowadzone. Obecnie realizowane przez T1 Deweloper inwestycje posiadają (z wyłączeniem inwestycji Roztocka) własność hipoteczną gruntu i nie dotyczą ich zmiany wynikające z powyższej ustawy.
 
Kogo dotyczy ustawa?
Z dniem 1 stycznia 2019 przekształceniu we własność ulegają grunty zabudowane:
- budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
- budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
- budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami, które umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
 
Zaświadczenie
Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w Księdze Wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego wydawane przez odpowiedni organ samorządowy. W przypadku m. st. Warszawy będzie to Prezydent m. st. Warszawy. Zaświadczenie wydawane jest z urzędu w terminie 12 miesięcy od przekształcenia lub na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy.
 
Opłata
Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku. Opłata wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
 
Bonifikata
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu Stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będących właścicielami budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata od opłaty w wysokości:
- 60% w przypadku, gdy opłata wniesiona jest w roku w którym nastąpiło przekształcenie,
 - 50% w przypadku, gdy opłata wniesiona jest w drugim roku po przekształceniu,
- 40% w przypadku, gdy opłata wniesiona jest w trzecim roku po przekształceniu,
- 30% w przypadku, gdy opłata wniesiona jest w czwartym roku po przekształceniu,
- 20% w przypadku, gdy opłata wniesiona jest w piątym roku po przekształceniu,
- 10% w przypadku, gdy opłata wniesiona jest w szóstym roku po przekształceniu.