Porady

JAK CZYTAĆ PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ?

Sporządzenie prospektu informacyjnego jest kolejnym obowiązkiem dewelopera wynikającym z Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011. Szczegółowo obowiązek ten opisują rozdziały 5, 6, 7 i 8 powyższej ustawy. Poniżej skomentujemy najważniejsze zapisy tych rozdziałów, jak i także poradzimy, jak interpretować ten dokument.

Prospekt jest poniekąd zbiorem tych informacji, które powinnyśmy uzyskać od dewelopera na pierwszej wizycie w biurze sprzedaży. Istotny jest fakt, że ewentualne zatajenie istotnych informacji wiąże się z sankcjami – ustawodawca przewidział bowiem surowe kary (grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności) dla osób sporządzających prospekt informacyjny w przypadku zatajenia lub wpisania do niego nieprawdziwych danych. Choćby z tego względu większość deweloperów dochowa należytej staranności przy tworzeniu tego dokumentu, co wpłynie na wartość zawartych w nim informacji.

Wzór prospektu informacyjnego jest załącznikiem do ustawy i składa się z części ogólnej, w której możemy uzyskać informacje o:

  • danych dewelopera realizującego inwestycję,

  • danych nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego,

  • warunkach określających odstąpienie od umowy deweloperskiej.

Drugą częścią prospektu informacyjnego jest część indywidualna, która koncentruje się już na konkretnym mieszkaniu w ramach prowadzonej inwestycji. Opisuje:

  • cenę m² mieszkania,

  • położenie i istotne cechy mieszkania,usytuowanie,

  • powierzchnie, układ pomieszczeń i standard prac wykończeniowych.

Zachęcając Państwa do zapoznania się ze wszystkimi informacjami zawartymi w prospekcie, jednocześnie zwracamy uwagę na szczególnie ważne jego fragmenty:

1. W części dotyczącej doświadczenia dewelopera znajduje się punkt informujący, czy przeciwko deweloperowi prowadzono lub prowadzi się obecnie postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł. – aktualnie prowadzone postępowanie egzekucyjne może być sygnałem ostrzegawczym przy analizie kondycji finansowej dewelopera.

2. W części opisującej grunt znajdują się numery Ksiąg Wieczystych, które warto sprawdzić na stronie http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą Poradą Jak czytać księgę wieczystą?3. W części opisującej grunt znajdują się dane o istniejących obciążeniach hipotecznych nieruchomości lub wnioskach o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej.

4. W części opisującej grunt znajdują się także informacje o przewidzianych w promieniu jednego kilometra od przedmiotowej nieruchomości. Szczególnie istotne jest sprawdzenie, czy okolicy planowanej inwestycji nie powstaną lub nie są planowane inwestycje uciążliwe dla zabudowy mieszkaniowej (np. rozbudowa linii szynowych, korytarzy powietrznych, budowa oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, cmentarzy).

5. W części opisującej budynek znajdziemy informacje dotyczące pozwolenia na budowę jego ostateczności i prawomocności. W przypadku braku ostateczności lub prawomocności pozwolenia na budowę zachęcamy do szczególnej ostrożności przy podpisywaniu umowy deweloperskiej, gdyż termin jak i ostateczny kształt realizowanej inwestycji mogą się znacząco zmienić.6. W części opisującej budynek znajdziemy także informacje dotyczące sposobu finansowania inwestycji i zastosowanego lub nie środku ochrony nabywców (zachęcamy do zapoznania się z naszą poradą Czy warto wybrać dewelopera z rachunkiem powierniczym?)

7. Ostatnim punktem, na który szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę są warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 narzuca warunki, na jakich strony mogą odstąpić od umowy deweloperskiej, jednak katalog warunków wymienionych w ustawie nie jest katalogiem zamkniętym i może być przez strony rozwijany.

Prospekt informacyjny stanowi tylko jeden z kilku bardzo istotnych elementów obok umowy deweloperskiej, księgi wieczystej, bilansu i rachunku zysków i strat, pozwolenia na budowę,  który należy sprawdzić przed podpisaniem umowy deweloperskiej.

Zachęcamy Państwa do nasyłania pytań dotyczących procesu wyboru i zakupu mieszkania na adres:  biuro@tynkbud1.pl