Porady

JAK CZYTAĆ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ?

Autor: Opracowanie własne i źródło: http://www.budujemydom.pl/poradnik-prawny/9165-jak-czytac-ksiege-wieczysta

Księga wieczysta to jawny dokument rejestru publicznego, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Ich zakładaniem oraz prowadzeniem zajmują się sądy rejonowe. Jest do dokument niezwykle ważny w obrocie nieruchomościami.

W księdze wieczystej znajdują się cztery działy, w których każdy z nich pozwala na ustalenie kto jest właścicielem, jakie są jego prawa, obowiązki, obciążenia, rodzaj użytkowania oraz inne.

Dział I, podzielony jest na dwa poddziały:

I-O (oznaczenie nieruchomości), w którym znajdują informacje dotyczące konkretnego oznaczenia danej nieruchomości (położenia, powierzchni, oraz oznaczeniu numerycznym działek, a także – w przypadku lokalu – dane dotyczące pomieszczeń.

I-Sp (spis praw związanych z własnością), w tej części Księgi wieczystej znajdziemy informacje odnoszące się do praw, jakie to przysługują właścicielowi opisanej w I dziale nieruchomości.

Dział II, gdzie figuruje  osoba uznana za prawnego właściciela nieruchomości. Znajdziemy tu więc imiona oraz nazwisko właściciela nieruchomości, imion rodziców lub też – w wypadku osób fizycznych – numeru PESEL. Dla innych podmiotów przewidziano natomiast umieszczenie informacji dotyczącej nazwy oraz numeru REGONU.

Czasem może się zdarzyć, że właściciel nie został ujawniony w Księdze wieczystej, gdyż dokonanie wpisu w Księdze wieczystej (po uprzednim złożeniu wniosku) czekać możemy nawet przez okres kilku miesięcy, zaś w chwili sprawdzania przez nas Księgi wieczystej, nie został on do niej jeszcze wpisany. Wówczas w dziele II, odnajdziemy wzmiankę o złożeniu wniosku. Wzmianka nie będzie zawierała informacji, czego dotyczył dany wniosek. W celu ustalenia jego treści należy dokładnie przyjrzeć się dokumentom Księgi wieczystej oraz innym dokumentom dołączonym do wniosku.

Dział III – zawiera informacje dotyczące ograniczeń praw rzeczowych (wyjątek stanowią tu hipoteki), ograniczeń dotyczących rozporządzania nieruchomością, ustanowienia praw osobistych i roszczeń ciążące na danej nieruchomości.

W praktyce są to informacje dotyczące roszczenia osób trzecich wynikających zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży, umowy dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, najmu,  obciążenia  z tytułu prawa do dożywotniego mieszkania na rzecz osoby trzeciej lub z tytułu ustanowionych służebności.

Dział IV  zawiera informacje związane z hipoteką, czyli obciążeniami nałożonymi na nieruchomość. Hipoteki stanowią zabezpieczenie wierzytelności np. kredytów udzielonych przez bank właścicielowi nieruchomości. Znajdziemy tu więc dokładne informacje dotyczące rodzaju hipoteki, czego dotyczy,  na czyja rzecz została ustanowiona, kwotę, rodzaj waluty, zakres, pierwszeństwo oraz inne właściwości.

Najdogodniejszą sytuację mamy w momencie, gdy ostatnie dwa działy księgi nie zawierają żadnych wpisów i wzmianek o wnioskach.